Kontakta oss!

Personuppgiftsbehandling

Integritetspolicy Sileo Kapital AB

Uppdaterad den 20 november 2019

Personuppgiftsansvarig: Sileo Kapital AB (nedan benämnt Sileo)
Kontaktuppgift: Sileo Kapital, Mailbox 1801, 411 41 Göteborg, Telefon: 010- 550 78 00

Vår inställning
Sileo är ett kreditservicebolag vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva och inkassera förfallna fordringar. Verksamheten är tillståndspliktig och står under Datainspektionens tillsyn. I verksamheten behandlar vi personuppgifter tillhörande våra kunder och kundernas eventuella ombud men även andra grupper så som kontaktpersoner hos våra leverantörer samt klienter och handläggare hos myndigheter och domstolar. Det är viktigt för oss att skydda och respektera dessa uppgifter och värna om dessa personers personliga integritet. Att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt och transparant sätt i enlighet med gällande lagstiftning är därför en grundläggande princip i verksamheten. Nedan följer information om hur vi på Sileo behandlar personuppgifter.

Definitioner

Personuppgifter: Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Personuppgiftsbehandling: Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempel på behandling är insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig: Sileo är Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i inkassoverksamheten. Som Personuppgiftsansvarig bestämmer bolaget för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Insamling av information

Vi på Sileo samlar huvudsakligen in våra kunders personuppgifter från tidigare fordringsägare, exempelvis en bank eller ett kreditmarknadsbolag, i samband med att vi övertar ett lån eller kreditavtal som förfallit till betalning. Förutom ekonomiska uppgifter om själva fordran så som kopia på låneavtalet, uppgift om kapitalbeloppet, aktuella räntesatsen, kostnader och transaktionsinformation samlas även kundens kontaktuppgifter in. Exempel på sådana uppgifter är namn, personnummer, folkbokföringsadress, och i vissa fall telefonnummer och e-postadress. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna identifiera sina kunder och möjliggöra inkassering av de fordringar som bolaget övertagit. I de fall en fordran blivit fastställd hos Kronofogden eller i en domstol kommer även uppgifter om utslag och domar att behandlas för att kunna erhålla betalning genom verkställighet.

I det fall en kund anlitar ett ombud kommer vi även att behandla information om den personen tillsammans med kundens egna uppgifter. Vanligtvis behandlas då namn och kontaktuppgifter till ombudet.

Personuppgifter kan också samlas in, uppdateras och justeras under själva inkassoförfarandet. Vi genomför exempelvis en veckovis adressuppdatering mot kreditupplysningsbolaget Bisnode för att säkerställa att betalningsavier och annan information skickas till kundens aktuella folkbokföringsadress. Vi på Sileo kan också beställa kreditupplysningar för att utreda kundernas betalningsförmåga. Vi hämtar också information från Kronofogdens register för att utreda möjligheterna att vidta exekutiva åtgärder så som verkställighet och utmätning.

I vissa fall samlas det även in personuppgifter direkt från kunden. Detta kan ske genom att kunden ringer eller på något annat sätt delger oss ny information, exempelvis ändrar sina kontaktuppgifter eller lämnar information gällande sin hälsa.

Ändamål med informationen

Vi på Sileo behandlar huvudsakligen personuppgifterna för att möjliggöra inkassering av fordringar. Inkassoverksamheten anses ha legal grund för att behandla personuppgifter då sådana uppgifter är av allmänt intresse. Detta inbegriper följande:

 1. identifiera bolagets kunder
 2. kommunicera med kunder via e-post, post eller telefon
 3. vidta exekutiva åtgärder hos myndighet eller domstolar
 4. administrera betalningar från kunder och myndigheter
 5. uppdatera personuppgifter, exempelvis adress och telefonnummer, via privata eller offentliga register
 6. bevaka och anmäla fordringar i skuldsaneringsärenden, konkurser och bouppteckningar

Vi behandlar även personuppgifter för att rapportera eller på annat sätt behandla information som bolaget är skyldigt till enligt lag, författning eller myndighetsbeslut. Exempelvis:

 1. skicka kontrolluppgifter om inbetald ränta till Skatteverket
 2. bevara handlingar enligt bokföringslagstiftning
 3. möjliggöra granskning och kontroll i enlighet med inkassolagen

Vi kan också komma att behandla vissa personuppgifter när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Vi kan även komma att behandla visa personuppgifter som grundar sig på kundens samtycke. Exempel på en sådan uppgift kan vara uppgift om hälsa. Om behandling av en personuppgift enbart grundas på samtycke är det möjligt för kunden att återkalla samtycket. Slutligen kan behandlingen även grundas på en intresseavvägning. Detta innebär att vårt intresse att behandla personuppgiften för att kunna inkassera sin fordran väger tyngre än kundens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Vi kan komma att använda delar av kundernas personuppgifter i automatiska beslut och profilering. Detta innebär att vi har satt upp ett antal kriterier för hur handläggningen av inkassoärenden skall gå till för att vara effektiv och säker. Ärendet och personuppgifterna stäms av mot dessa kriterier och resultatet kommer sedan att avgöra vilka åtgärder som vi kommer att vidta i den fortsatta handläggningen. Exempel på sådan åtgärd är om ett kravbrev skall skickas till kunden eller om ärendet skall skickas till Kronofogden för betalningsföreläggande.

Vi på Sileo kan även komma att behandla indirekta personuppgifter i statistiksyften som ett verktyg för att förbättra och effektivisera processer inom verksamheten. Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla personuppgifterna är för att förbättra vår service och indrivningsprocess gentemot våra kunder.

Behandling via cookies
Vi på Sileo behandlar den information som skapas av cookies som sätts när besökare besöker vår webbplats såsom IP-adress, längden på besöket, antal sidvisningar, de val man gör samt hur besökare hittade till vår webbplats.

 

Personuppgifter från besökare på vår webbplats behandlas för ändamålen att besökare skall kunna använda hemsidan på avsett sätt och för statistik. Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla personuppgifterna är för att ge besökare en bra användarupplevelse av webbplatsen och våra kommersiella intresse av att få information om besökare på hemsidan. Om du som besökare inte vill tillåta lagring av cookies på din datorn kan du ställa in detta i din webbläsare.

 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Läs mer om våra cookies lagringstider under om cookies.

Information gällande kontaktpersoner hos klienter, leverantörer, domstolar och myndigheter

Utöver våra kunder behandlas även personuppgifter som tillhör följande personer:

 1. kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners,
 2. kontaktperson hos klienter (bolag som sålt eller kommer att sälja en fordran till oss)
 3. handläggare på myndigheter där vi har eller tidigare har haft ett ärende, exempelvis personal hos Kronofogden och Skatteverket,
 4. domare och annan personal vid domstolar där vi är eller tidigare har varit part i ett mål,
 5. personer som kontaktar vår kundservice (exempelvis frågor via e-post)

Information gällande kontaktpersoner hos leverantörer och klienter samlas in i samband med att ett möjligt samarbete börjar diskuteras eller när ett avtal ingås mellan parterna. Uppgifterna kommer då direkt från personen själv eller via en plats där personuppgifterna publicerats för allmänheten, exempelvis på en hemsida. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna följa upp samarbetet vilket innebär bland annat att åberopa garantier, rapportera incidenter och möjliggöra uppsägning. Grunden för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, en rättslig förpliktelse eller berättigat intresse hos oss.

I det fall vi ansökt om betalningsföreläggande eller vidtagit exekutiva åtgärder i inkassoverksamheten kommer bolaget att samla in och behandla förelägganden och exekutionstitlar som innehåller namn och kontaktuppgifter till handläggare hos Kronofogden samt personal som myndigheten anlitat, exempelvis delgivningsmän. Dessa underlag är vi på Sileo enligt lag skyldigt att spara tillsammans med övriga handlingar i ett inkassoärende. Det samma gäller namn och kontaktuppgifter till domare eller annan personal vid domstolar där vi är eller tidigare har varit en part i ett mål och bolaget mottagit en dom eller ett föreläggande.

Vi behandlar även personuppgifter till personer som kontaktar bolagets kundservice men som inte faller under någon av ovan nämnda kategorier. Detta kan exempelvis vara försäljare eller personer som tidigare haft en skuld hos oss och som kontaktar bolaget med allmänna frågor. Personuppgifter som tillhör dessa personer sparas för att möjliggöra återkoppling till personen vilket är ett berättigat intresse för oss.

Hur vi delar informationen

Vi på Sileo övervakar den insamlade informationen och överlåter den som huvudregel inte till någon utomstående då det råder tystnadsplikt för uppgifter som behandlas i inkassoverksamhet.  Vi kan dock dela personuppgifter med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att bolaget skall kunna bedriva verksamheten.  Detta sker exempelvis när vi anlitar en IT-leverantör för drift och support av IT-systemen, anlitar ett call-center eller använder ett externt företag för att printa och kuvertera brev och avier som skall skickas till våra kunder. Det samma gäller om personuppgifter uppdateras, exempelvis adressuppdateringar via Bisnode, då det också krävs ett utlämnande.

Som beskrivits ovan delar vi även uppgifterna med Kronofogden och domstolar för att fastställa fordringar och vidta exekutiva åtgärder så som verkställighet och utmätning. Uppgifterna kan också lämnas till andra myndigheter, så som Skatteverket och Datainspektionen, om vi är skyldigt att rapportera uppgifter till dem enligt lag eller praxis. Ett utlämnande av information sker dock alltid med beaktande av gällande sekretessregler och en underleverantör har aldrig tillåtelse att använda uppgifterna för något annat syfte än det vi formulerat.

Överföring till andra länder
Vi på Sileo kan komma att lämna ut personuppgifter till ett annat land än Sverige i samband med att en kund flyttar utomlands för fastställelse eller fullgörelse av en rättslig förpliktelse och därigenom möjliggöra inkassering av en fordran. Uppgifterna kan då lämnas till ett av våra ombud i dessa länder. Sådan delning kan ske även utanför EU och EES. I andra fall kan vi även använda leverantörer, exempelvis för lagring av information, och även sådan behandling kan ske utanför EU och EES. Innan en sådan leverantör anlitas säkerställs dock att landets lagstiftning har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, att EU:s standardklausuler undertecknats eller att företaget anslutit sig till den så kallade Privacy Shield listan.

Säkerhet
Alla uppgifter, inklusive personuppgifter, som ingår i ett inkassoärende skyddas enligt lag av tystnadsplikt. Vi skyddar dock alla uppgifter i verksamheten, inklusive uppgifter om klienter, samarbetspartners och övriga kategorier av registrerade, genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta innebär att bolaget har rutiner som begränsar uppgifternas spridning både internt och externt. Om det inträffar en incident där personuppgifter sprids till obehöriga kommer vi skyndsamt att informera de registrerade om det inträffade.

Lagringstid
Kundernas personuppgifter sparas under hela kundförhållandet. När fordran är fullbetald och vi inte längre skyldiga att behandla dem enligt lag så kommer uppgifterna att gallras. En sådan skyldighet kan exempelvis vara att bevara handlar enligt inkassolagen eller skyldighet att rapportera ränta till Skatteverket. Det samma gäller personuppgifter tillhörande exempelvis myndighetspersonal som finns utskrivna på utslag, fullmakter eller domar och som arkiverats ihop med ett inkassoärende. Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner hos leverantörer och klienter behandlas under hela avtalsförhållandet. Personuppgifterna kan dock behandlas längre om personerna har samtyckt till detta alternativt om vi behöver uppgifterna för att fullgöra en rättslig skyldighet, exempelvis enligt bokföringslagens regler.

I det fall en person i annat fall kontaktat oss, exempelvis via e-post, och vi härigenom samlat in personuppgifter skall dessa gallras 6 månader efter att återkoppling skett eller ärendet på annat sätt är avslutat förutsatt att behandlingen inte kan ske på någon annan giltig grund.

I det fall en person i annat fall kontaktat Sileo, exempelvis via e-post, och Sileo härigenom samlat in personuppgifter skall dessa gallras 6 månader efter att återkoppling skett eller ärendet på annat sätt är avslutat förutsatt att behandlingen inte kan ske på någon annan giltig grund.

De registrerades rättigheter

Vid invändningar mot vår personuppgiftsbehandling, begäran om komplettering av ofullständiga personuppgifter eller andra synpunkter uppmanas man att kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: dataskydd@sileokapital.com eller Sileo Kapital ”Dataskyddsombud” Mailbox 1801, 411 41 Göteborg.

En person har även rätt att få uppgifter raderade om de inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in dem för och det inte längre finns något berättigat skäl för att fortsätta behandla uppgiften. Mer information om våra lagringstider finns under punkten ”Lagringstid”. Om en behandling grundas helt på samtycke har personen rätt att återkalla sitt samtycke och vi på Sileo skall då avsluta behandlingen. Det är mycket viktigt för oss att det finns ett förtroende för bolagets personuppgiftsbehandling och att den sker på ett korrekt och lagligt sätt, vi skall därför skyndsamt utreda de anmärkningar som har framförts. En person som känner sig missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan också vända sig till Datainspektionen för att påtala sina synpunkter. Datainspektionens adress är Box 8114, 104 20 Stockholm.

För att granska vilka uppgifter vi behandlar är det möjligt för alla personer som finns registrerade i ett av våra register att begära ett registerutdrag. En sådan begäran kan lämnas via post eller e-post till Dataskyddsombudet. I ett registerutdrag lämnas information kring vilka personuppgifter som behandlas av oss. Normalt lämnar vi på Sileo svar på en sådan begäran 1 månad från det att begäran kom oss tillhanda. I de fall det fall kunden begär det och det är tekniskt möjligt kan vi även sammanställa personuppgifterna och överlämna informationen till en annan part som den registrerade anvisat.

Denna integritetspolicy kan komma att justeras och uppdateras om våra interna rutiner ändras eller om bolaget åläggs att uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut. Den aktuella versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida www.Sileokapital.com